Owner TELIO TELECOM AS behind that:

telio.no - Telio