Owner Tamari Shahar behind that:

bankotsar.co.il - בנק אוצר החייל