Owner PingtanXian Sese Xinniang Hunsha Sheying Lou behind that: