Owner Organization ji ning xie he yi yuan behind that: