Owner Organization guang zhou shi li wan qu ren min yi yuan behind that: