Owner organization beijing haochen wangyu wangluo information technology co.,ltd. Name : wangjun behind that: